Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego www.medicsite.pl

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem www.medicsite.pl (zwanej dalej „Serwisem”), którego operatorem jest Medic Site, z siedzibą w: Wieżowa 5 Poznań, Wielkopolskie 61-112.

1.2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem akceptacji niniejszego Regulaminu.

1.4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie sprzętu z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

1.5. Wszelkie materiały, zarówno tekstowe, jak i graficzne, zamieszczone w Serwisie są własnością Medic Site i są chronione prawem autorskim.

§2 Zasady korzystania z Serwisu

2.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, szanując prawa i dobra osobiste innych Użytkowników Serwisu.

2.2. Użytkownik ma prawo do przeglądania materiałów i zasobów dostępnych w Serwisie, a także do korzystania z innych form usług dostępnych w Serwisie.

2.3. Zakazane jest jakiekolwiek działanie mogące zaszkodzić Serwisowi, w tym działanie mające na celu wprowadzenie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

§3 Odpowiedzialność

3.1. Operator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach Serwisu były zgodne z prawdą i nie wprowadzały Użytkownika w błąd.

3.2. Operator Serwisu nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkowników z informacji zawartych na stronach Serwisu.

§4 Zmiany Regulaminu

4.1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmieniania treści Regulaminu, w każdym czasie i bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

§5 Postanowienia końcowe

5.1. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora Serwisu.

5.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.